นักศึกษาสาขาศิลปศึกษาได้เข้าร่วมชม “โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ ครั้งที่ 11” ประกวดศิลปะคัดเลือกระดับภาคใต้ โดยธนาคารไทยพาณิชย์

 โครงการSCB กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปี 11

การแข่งขันวาดภาพระบายสีรอบภูมิภาค “โครงการ SCB กล้าใหม่…ใฝ่รู้ ปี 11” ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 2 พ.ย. 2559 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน วาดภาพระบายสีภายใต้หัวข้อ ภูมิใจ ภูมิไทย” ในระดับประถมศึกษาทั่วภาคใต้ เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา เกิดความสนุกสนาน สามัคคี รู้จักการทำงานเป็นทีมและใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสิน รวมทั้งกลุ่มนักศึกษา หลักสูตรสาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ที่ได้เข้าร่วมชมการแข่งขัน และอำนวยความสะดวกต่อการแข่งขัน อีกทั้งเพื่อฝึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน รวมถึงแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ผลงานของนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันอีกด้วย