ประวัติสาขาวิชา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา

ชื่อหลักสูตร   ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Art Education

ชื่อปริญญา   ภาษาไทย ชื่อเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)    ชื่อย่อ ค.บ. (ศิลปศึกษา)   อังกฤษ

ชื่อเต็ม Bachelor of Education (Art Education)    ชื่อย่อ B.Ed. (Art Education)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญเกี่ยวกับทักษะทางศิลปศึกษา

2. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

3. มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูศิลปศึกษา และการพัฒนาตนเอง