โครงการแสดงโชว์ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2563

”แสงแรก” แสดงโชว์ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอศิลป์ศรีวิชัย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในมิติของวัฒนธรรมภาคใต้  เพื่อแสดงออกในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น ภาคใต้ ผ่านผลงานศิลปะ และเป็นการพักผ่อนหย่อนใจโดยผลงานสร้างสรรค์ในมิติของวัฒนธรรมภาคใต้ ในแก่ชุมชนท้องถิ่นและผู้เยี่ยมเยือน

หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา จึงได้กําหนดเป้าหมายการสนับสนุนการ นําเสนอเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้กับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ เพื่อกระตุ้นคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ในระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพสูง และอัตลักษณ์ด้านผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา