สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วม โครงการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมโครงการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 2 เป็นโครงการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมกันระหว่าง 6 สถาบัน ภายใต้ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ชัญญา อุดมประมวล กล่าวว่า วันนี้เรามีเครือข่ายเพิ่มเป็น 6 สถาบัน โดยเป็นโครงการความร่วมมือ MOU เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2557 ที่เดิมจัดโดย 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยภายในงาน มีทั้งกิจกรรมเสวนาวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานสร้างสรรค์ การจัดแสดงผลงานศิลปะของคณาจารย์และนักศึกษา โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นอย่างดี พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือร่วมกับหอศิลป์อันดามันโดยได้รับเกียรติเปิด นิทรรศการโดยนายกเทศมนตรีจังหวัดกระบี่ ในนามผู้ริเริ่มการจด MOU อีกด้วย และรู้สึกยินดีอย่างมากและขอบคุณคณณาจารย์จากทุกสถาบันที่ทำให้โครงการนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี