หลักสูตร

สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และในปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

ระดับปริญญาตรี

student-learning
+ วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

 

ระดับปริญญาโท

course-graduate

+ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา)