โครงการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศตามศาสตร์ กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติการศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเมืองช่างเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี

การจัดการการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสาขาศิลปศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติจากสถานที่จริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม อีกทั้งพัฒนาศักยภาพทางกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ความคิด และจิตอนุรักษ์ จากเรื่องราวศิลปกรรมไทย เรียนรู้การสร้างสรรค์ด้วยเทคนิควิธีการสู่การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ศิลปะไทย เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งภาคภูมิใจในความงดงามที่สืบอันยาวนานมาตั้งแต่อดีต ศิลปะไทยมีความประณีตอ่อนหวาน เป็นความงามอย่างวิจิตรเป็นความรู้สึกทางสุนทรียภาพโดยเฉพาะคนไทย ความเชื่อและประเพณีในท้องถิ่น แล้วถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างงดงาม ที่สำคัญวัฒนธรรมช่วยส่งต่อคุณค่าความหมายของสิ่งอันเป็นที่ยอมรับในสังคมหนึ่ง ๆ ให้คนในสังคมนั้นได้รับรู้แล้วขยายไปในขอบเขตที่กว้างขึ้น

Read more

นักศึกษาสาขาศิลปศึกษาได้เข้าร่วมชม “โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ ครั้งที่ 11” ประกวดศิลปะคัดเลือกระดับภาคใต้ โดยธนาคารไทยพาณิชย์

การแข่งขันวาดภาพระบายสีรอบภูมิภาค “โครงการ SCB กล้าใหม่…ใฝ่รู้ ปี 11” ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 2 พ.ย. 2559 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน วาดภาพระบายสีภายใต้หัวข้อ “ภูมิใจ ภูมิไทย” ในระดับประถมศึกษาทั่วภาคใต้

Read more

นักศึกษาสาขาศิลปศึกษาร่วมทำคัตเอาท์งานกีฬาราชพฤกษ์เกมส์

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นักศึกษาสาขาศิลปศึกษาได้ไปจัดตั้งคัตเอาท์ของคณะครุศาสตร์ที่สนามกีฬามหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็นงานกีฬาประจำมหาวิทยาลัย “ราชพฤกษ์เกมส์”  ซึ่งจัดเป็นประจำทุกๆปี จึงมีการให้นักศึกษาหลักสูตรสาขาศิลปศึกษาทำคัตเอาท์เป็นฉากหลังบนอัฒจรรย์ในหัวข้อ “ป่าหิมพานต์” โดยมีคณะอาจารย์ของคณะเป็นผู้ดูแล ควบคมและให้คำปรึกษา และปีนี้ทางคณะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาแสตนด์เชียร์  เป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติของสาขาเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลนี้  

Read more

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี สานต่อ “ทิชเชอร์ โชว์” จัดแสดงผลงานในวงการครู อธิการบดีเผย วงการรถยนต์ยังมีมอเตอร์โชว์ วงการครูก็โชว์ผลงานคุณภาพได้ พร้อมจับมือ 184 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาครูฝึกสอน

ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2559 นี้ คณะครุศาสตร์ มรส.จะจัดงาน “ทิชเชอร์ โชว์” (Teacher Show) ขึ้น ณ หอประชุมวชิราลงกรณ เพื่อนำเสนอผลงานในวงการผลิตครู

Read more

ประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หัวข้อ เพชรบุรี : ราชธานี ศรีเมืองช่าง

ขอแสดงความยินดีกับ นายสวรรยา อนันต์ กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 และนายอานันท์ รอดสุด รางวัลชมเชย นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากการประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หัวข้อ เพชรบุรี : ราชธานี ศรีเมืองช่าง (City of Art) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกแสดง นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2559″

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2559” ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชั้นปีสุดท้าย จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านศิลปะ 35 แห่งทั่วประเทศ มาจัดแสดงร่วมกัน รวมทั้งสิ้น 129 ชิ้น

Read more