10-17.ตค.61 นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 5 ณ หอศิลป์ศรีวิชัย มรส.

นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 5 ณ หอศิลป์ศรีวิชัย มรส. โพสต์โดย สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018

Read more

คณะครุศาสตร์และหลักสูตรสาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดบูธกิจกรรมศิลปะ Activities in art ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย ได้กิจกรรมต่างๆอาทิ เช่น กิจกรรมผ้ามัดย้อม กิจกรรมผ้าบาติก และกิจกรรมวาดภาพคนเหมือน ใน วันที่ 25-30 กันยายน 2561 ณ พรุเฉวง หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด

Read more

โครงการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศตามศาสตร์ กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติการศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเมืองช่างเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี

การจัดการการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสาขาศิลปศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติจากสถานที่จริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม อีกทั้งพัฒนาศักยภาพทางกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ความคิด และจิตอนุรักษ์ จากเรื่องราวศิลปกรรมไทย เรียนรู้การสร้างสรรค์ด้วยเทคนิควิธีการสู่การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ศิลปะไทย เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งภาคภูมิใจในความงดงามที่สืบอันยาวนานมาตั้งแต่อดีต ศิลปะไทยมีความประณีตอ่อนหวาน เป็นความงามอย่างวิจิตรเป็นความรู้สึกทางสุนทรียภาพโดยเฉพาะคนไทย ความเชื่อและประเพณีในท้องถิ่น แล้วถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างงดงาม ที่สำคัญวัฒนธรรมช่วยส่งต่อคุณค่าความหมายของสิ่งอันเป็นที่ยอมรับในสังคมหนึ่ง ๆ ให้คนในสังคมนั้นได้รับรู้แล้วขยายไปในขอบเขตที่กว้างขึ้น

Read more