ประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หัวข้อ เพชรบุรี : ราชธานี ศรีเมืองช่าง

ขอแสดงความยินดีกับ นายสวรรยา อนันต์ กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 และนายอานันท์ รอดสุด รางวัลชมเชย นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากการประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หัวข้อ เพชรบุรี : ราชธานี ศรีเมืองช่าง (City of Art) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกแสดง นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2559″

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2559” ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชั้นปีสุดท้าย จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านศิลปะ 35 แห่งทั่วประเทศ มาจัดแสดงร่วมกัน รวมทั้งสิ้น 129 ชิ้น

Read more

สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วม โครงการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมโครงการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 2 เป็นโครงการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมกันระหว่าง 6 สถาบัน ภายใต้ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Read more